מטרות העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

 

מטרות העמותה הישראלית לפרהיסטוריה הן לעסוק בהעמקה, הדרכה, הסברה והפצת מידע בתחום הפרהיסטוריה בישראל, ולחזק את הקשר בין אנשי מקצוע לחובבים החברים בעמותה.לשתף פעולה עם מוסדות מחקר בארץ ובחו"ל כדי לעודד מימוש פעולות המסייעות להשגת המטרות הנ"ל.

 

 

העמותה הישראלית לפרהיסטוריה אימצה לעצמה את התקנון המצוי כפי שמומלץ על ידי רשם העמותות במשרד הפנים. בנוסף לתקנון זה אימצה העמותה פה אחד (בהצבעה באסיפה הכללית השנתית 26.12.91) שני סעיפים אלה:

1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

2. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי גוף ציבורי אחר. כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס ההכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 

באסיפה הכללית שנערכה בתאריך 5.12.2002 שונה סעיף 18 בתקנון העמותה (זכות הייצוג) לנוסח הבא:

"הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו".